Było to pierwsze, tak liczne i ważne ze względu na omawiane sprawy, spotkanie od wielu lat. Przedstawiając Program Zebrania, przewodniczący spotkaniu Marcin Witkowski podkreślił, jak duże zmiany czekają organizację w najbliższym czasie.

Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok, z powodu nieobecności Prezesa Dariusza Milczarka, przedstawił Tomasz Urbański. Przypomniał, że organizacja do listopada 2012 roku nie prowadziła znaczących działań. Dopiero ostatnie tygodnie minionego roku przyniosły pewne ożywienie. Dyskutowali Członkowie i aktywni przedstawiciele branży nad przyszłością organizacji, jej strategią oraz najważniejszymi celami. Uzgodniono zarys planu działania oraz wyznaczono zadania na pierwsze tygodnie obecnego roku.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w imieniu której wystąpił Przewodniczący Witold Gancarz. W wyniku badania sprawozdania finansowego za 2012 rok Komisja stwierdziła, że wszelkie czynności finansowe wykonywane były zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami. Dlatego złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012 rok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na Walne przygotowano szereg wniosków o zmiany w statucie organizacji. Obecni uznali za konieczne poszerzenie zapisu o integracji środowiska profesjonalnych instalatorów wykładzin również o osoby związane z branżą wykładzinową. Przeprowadzono głosowania nad kilkoma wnioskami porządkującymi i aktualizującymi treść statutu. Uznano za konieczne zwiększenie do 15. liczbę osób zasiadających Członków Zarządu.
Walne Zebranie upoważniło Zarząd Stowarzyszenia do wprowadzenia opłaty wpisowej dla nowych Członków Wspierających Stowarzyszenie. Jej wysokość i zasady pobierania ustalone zostaną w najbliższym czasie.

Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy największe zainteresowanie budziły oczywiście wybory nowych władz organizacji. Jeszcze przed zebraniem wielu uczestników miało wyrobiony pogląd na kandydaturę Prezesa. Zgłoszono jedną kandydaturę, która jednomyślnie została poparta w głosowaniu. Na stanowisko Prezesa Zarządu PSP wybrano Tomasza Urbańskiego. Wiceprezesem PSP został Henryk Wagner, a funkcję Skarbnika objął Tomasz Pol. Oprócz wymienionych na Członków Zarządu wybrano: Jerzego Bieszczada, Stanisława Gawliczka, Tomasza Legierskiego, Zenona Marcinowskiego, Krzysztofa Ostrowskiego, Tomasza Pola, Witolda Ruszczyńskiego i Henryka Wagnera.

Walne Zebranie uzupełniło również skład Komisji Rewizyjnej o Huberta Komosińskiego. Po przerwie i gratulacjach składanych nowo wybranym Członkom władz organizacji przyszedł czas na dyskusję i wnioski. Była to okazja dla Tomasza Urbańskiego do przedstawienia swojej wizji strategii i rozwoju organizacji. Wśród najważniejszych zadań nowego Zarządu Prezes Urbański wymienił budowanie wizerunku i pozycji PSP jako reprezentacji branży wykładzinowej. Wysiłki najbliższych miesięcy koncentrowane będą na już rozpoczętych projektach (rzeczoznawcy, rekomendacje, cennik), oraz uruchomieniu kolejnych aktywności. Za istotne uznał stworzenie bazy firm funkcjonujących w naszej branży, nawiązywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami i instytucjami. Jednym z podstawowych zadań na najbliższy czas będzie zaplanowanie budżetu na 2014 rok. Liczba zadań przerasta możliwości obecnie, aktywnie pracujących na rzecz stowarzyszenia osób. Dlatego zaangażowanie większej grupy osób zarówno z Zarządu jak i spoza niego do aktywnego włączania się w prace organizacji staje się priorytetem.

Wiceprezes Henryk Wagner wskazał na niektóre ograniczenia znajdujące się w Statucie sugerując podjęcie działań w celu ich eliminacji. Ponadto zaapelował do Prezesa o próbę zaangażowania jak największej liczby naszych członków do bezpośredniej pracy nad zadaniami naszego Stowarzyszenia.

Padały propozycje zaktywizowania grupy opracowującej zasady etyki zawodowej oraz powołania grupy odpowiedzialnej za promocję PSP. Zaproponowano otwarcie dyskusji nad powyższymi propozycjami, wypracowanie procedur i schematów działania. Obecni zgodzili się, że w przyszłości koniczne będzie powołanie Sądu Koleżeńskiego jako trzeciego filara władz niezależnego od Zarządu, odpowiadającego przed Walnym Zebraniem. Proponowano stworzenie listę działań Stowarzyszenia promujących organizację na zewnątrz branży. Do tego typu działań należeć mogą spotkania ze studentami Wydziałów Projektowania Wnętrz lub zorganizowania specjalnych warsztatów dla uczniów szkół zawodowych. Pewne działania w tym zakresie zostały już podjęte.

Następne Walne Zebranie za rok, ale już dzisiaj wiadomo, że będzie to rok bardzo wytężonej pracy.
(MW)

Członkowie Wspierający PSP