Koleżanki i Koledzy,

Poniżej przedstawiamy szczegółowy Porządek obrad wraz z projektami Uchwał.

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór protokolanta
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu. Uchwała nr 1
9. Głosowanie nad zmianami w statucie PSP
a. Uzupełnienie treści par. 8 pkt. 1 Uchwała nr 2
    b. Wykreślenie pkt. 7 w par. 9 Uchwała nr 3
    c. Zmiana treści pkt. 1. par. 17 Uchwała nr 4
d. Poszerzenie liczby Członków Zarządu Uchwała nr 5
e. Wprowadzenie opłaty wpisowej dla Członków Wspierających Uchwała nr 6
10. Wybór Władz Stowarzyszenia.
a. Wybory Prezesa PSP Uchwała nr 7
b. Wybory pozostałych Członków Zarządu Uchwała nr 8
c. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 9

Przerwa obiadowa

11. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
12. Zakończenie obrad.

Członkowie Wspierający PSP