Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zwołujemy Walne Zebranie PSP na dzień 17 czerwca 2019 r., które odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Pierwszy termin zebrania godzina 17:00, drugi termin 17:15.

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór protokólanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności, w tym sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 7. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 12. Głosowanie nad udzieleniem Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2018 rok.
 13. Wybory do Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.
 14. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2019 rok.
 15. Głosowanie nad rezygnacją z funkcji Członka Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wybory uzupełniające do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.
 18. Głosowanie nad zmianą punktu 4 paragrafu 25 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, dotyczącego częstotliwości odbywania się Posiedzeń Zarządu PSP.
 19. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 20. Zakończenie obrad.

Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zebrania, Członkowie PSP otrzymają drogą elektroniczną co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie nie zalegający ze składkami.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Członkowie Wspierający PSP