Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zwołujemy Walne Zebranie PSP na dzień 14 czerwca 2018 r. w hotelu 500 w Strykowie. Pierwszy termin zebrania godzina 14:30. Drugi termin 14:45.

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór protokólanta
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 8. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok.
 9. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2018 rok
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zebrania, Członkowie PSP otrzymają drogą elektroniczną do 21 maja 2018 roku. Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie nie zalegający ze składkami.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Członkowie Wspierający PSP