Zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się w hotelu 500 w Strykowie

23 czerwca (piątek) 2017 r.

W I terminie o godz. 1130

W II terminie o godz. 12 00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa PSP,
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza-protokólanta,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Przyjęcie regulaminu obrad,
 5. Wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby),
 6. Protokólarne stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą ilości obecnych na Zebraniu członków PSP oraz ważności podejmowanych uchwał,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PSP z działalności w okresie sprawozdawczym
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 11. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał:
 • o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym,
 • o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym,
 • o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego PSP w okresie sprawozdawczym,
 • o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu PSP,
 • o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PSP

12. Wybory Prezesa i członków Zarządu PSP

 • zatwierdzenia regulaminu wyborów,
 • podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Stowarzyszenia
 • ustalenie listy kandydatów na funkcję Prezesa PSP
 • głosowania na zgłoszonych kandydatów
 • ogłoszenie wyników wyborów
 • ustalenie listy kandydatów na członków Zarządu PSP
 • głosowania na zgłoszonych kandydatów
 • ogłoszenie wyników wyborów

13. Przedstawienie przez nowy Zarząd kierunków i programu działania na lata 2017 – 2020
14. Ogłoszenie o ukonstytuowania się Zarządu
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zebrania Członkowie PSP otrzymali pocztą elektroniczną. Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie nie zalegający ze składkami.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia

Henryk Wagner
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Członkowie Wspierający PSP