Koleżanki i Koledzy,
Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy Zarząd PSP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 26.11.2012r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Mińska 62 (Centrum Szkoleniowe Uzin Polska). W przypadku braku quorum drugi termin obrad tego samego dnia o godzinie 11:15.

Porządek obrad:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.
 8. Przeprowadzenie wyborów do władz.
 9. Głosowanie nad rozszerzeniem działalności o działalność gospodarczą.
 10. Upoważnienie Zarządu do zorganizowania biura.
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 12. Zakończenie obrad.

Czynne prawo wyborcze mają członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składki.
Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy
Wszelkie pytania należy kierować do
Darka Milczarek – d.milczarek@midler.pl tel.: 602 219 864 lub do
Marcina Witkowskiego – biuro@posadzkarz.com.pl tel.: 605 577 677

Członkowie Wspierający PSP