I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy", zwane dalej „Stowarzyszeniem".
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nie określony.

§ 2

Stowarzyszenie działa na mocy:

 1. ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami),
 2. niniejszego statutu,
 3. uchwał Walnego Zebrania,
 4. uchwał Zarządu Stowarzyszenia

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest niezależnym, apolitycznym, edukacyjnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony wśród członków Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez Stowarzyszenie.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Integracja środowiska profesjonalnych instalatorów wykładzin oraz osób związanych z branżą wykładzinową.
 2. Podnoszenie poziomu fachowej wiedzy wśród członków.
 3. Opracowanie standardu instalacji i wdrożenie systemu certyfikacji.
 4. Walka z nieuczciwymi praktykami.
 5. Wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach. Ochrona prawna, pomoc organizacyjna, techniczna.
 6. Reprezentowanie środowiska wobec władz, mediów, kontrahentów oraz innych organizacji związanych z branżą budowlaną lub istotnych z punktu widzenia instalatorów.

§ 9

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności w postaci wydawania gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych, badania rynku i opinii publicznej.
 2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 3. Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 4. Krajowe i międzynarodowe projekty naukowe o charakterze edukacyjnym
 5. Organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei „podłóg obiektowych" i wiedzy o nich
 6. Przyznawanie dorocznych nagród dla firm mających najlepsze wyniki w zakresie jakości swej pracy
 7. Wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zawodowych problemów członków
 8. Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie go do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją jego celów statutowych.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych - popierające cele Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również cudzoziemiec nie mający miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Zarząd może wprowadzić procedurę kwalifikacyjną.
 3. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały, na wniosek ubiegającej się osoby określonej w ust.1. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje odwołanie na zasadach określonych w § 11 ust.3.

§ 13

 1. Uprawnienia członków zwyczajnych:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. korzystanie z wszelkich form działalności stowarzyszenia,
  3. zgłaszanie wniosków opinii i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia i domaganie się odpowiedzi na nie,
  4. udział w glosowaniu na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
  5. zaskarżanie wszystkich uchwał władz stowarzyszenia odpowiednio do organu nadrzędnego,
 2. Uprawnienia członków wspierających:
  1. korzystanie z wszelkich form działalności stowarzyszenia,
  2. zgłaszanie wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia i domaganie się odpowiedzi na nie,
  3. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia jako obserwator, bez głosu stanowiącego,
  4. otrzymywanie informacji dotyczących działalności stowarzyszenia, w szczególności może domagać się sprawozdania z wykorzystania przekazanej pomocy.

§ 14

 1. Obowiązki członków zwyczajnych:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  2. propagowanie celów stowarzyszenia,
  3. aktywne przyczynianie się do rozwoju stowarzyszenia w szczególności poprzez wpływanie na zwiększanie się liczebności członków stowarzyszenia
  4. regularne opłacanie składek członkowskich,
  5. dbanie o dobre stowarzyszenia.
  6. opłacanie składki członkowskiej, której wysokość każdorocznie określi Zarząd.
 2. Obowiązki członków wspierających:
  1. propagowanie celów stowarzyszenia,
  2. dbanie o dobre imię stowarzyszenia,
  3. zwiększenie prestiżu społecznego stowarzyszenia,
  4. terminowe wywiązywanie się z przyjętych wobec stowarzyszenia zobowiązań.
  5. opłacanie składki członkowskiej, której wysokość każdorocznie określi Zarząd.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym. Wykreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
  2. śmierci członka, wykreślenie z datą śmierci,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. zalegania z opłatą składki członkowskiej w okresie dłuższym niż 6 miesięcy,
   2. działalności niezgodnej ze statutem, regulaminami i uchwałami władz stowarzyszenia,
   3. działania na szkodę stowarzyszenia,
   4. rażącego nie wywiązywania się z przyjętych wobec stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich,
   5. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
   6. częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia.
 2. Członkostwo wspierające członka będącego osobą fizyczną ustaje w przypadkach określonych w ust.1 z wyjątkiem pkt 3 lit. a.
 3. Członkostwo wspierające członka będącego osoba prawną ustaje na skutek:
  1. pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym.
  2. utraty osobowości prawnej, w trybie wykreślenia z datą utraty osobowości prawnej,
  3. wykluczenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. działalności niezgodnej ze statutem,
   2. działalności na szkodę stowarzyszenia,
   3. nie wywiązywania się z przyjętych wobec stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich,
 4. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa podając przyczynę wykluczenia, wskazując jednocześnie środki odwoławcze od decyzji o wykluczeniu.
 5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia wykluczającej z grona członków stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych decyzji o wykluczeniu.
 6. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członkowskich członków zwyczajnych w przypadku gdy zalegają oni z opłatą składki za okres dłuższy niż 3 miesiące

IV Władze Stowarzyszenia.

§ 16

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata z zastrzeżeniem ust.2, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków stowarzyszenia. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów ważnie oddanych.
 2. Członkowie władz stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa zawsze najpóźniej dwa lata po wyborze Zarządu Stowarzyszenia. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 4. Uzupełnienia składu władz stowarzyszenia dokonuje się wg takiej procedury jak ich wyboru, jeżeli do upływu kadencji organu pozostało nie mniej niż sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach uzupełnienia dokonuje się poprzez dokooptowanie wskazanego przez organ członka stowarzyszenia w drodze podjęcia uchwały. Maksymalna dokooptowana liczba członków organu nie może przekraczać liczby członów organu pochodzących z wyborów. Kadencja członków władz, o których zostały uzupełnione ich składy upływa wraz z końcem kadencji organu.

§ 18

 1. Uchwały kolegialnych władz stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie zostaje utajnione, gdy przynajmniej 1/10 liczby osób uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.
 2. Każda władza stowarzyszenia może uchwalić własny regulamin, zwykłą większością głosów członków obecnych.

§ 19

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem.
 2. Do udziału w Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym, uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes lub inny członek Zarządu.

§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, najpóźniej do 45 dni po przedstawieniu sprawozdania z rocznej działalności stowarzyszenia.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie lub wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek podpisany przez 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej do 45 dni od otrzymania wniosku lub żądania określonego w pkt. 1 ppkt. 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Decyzja o zwołaniu Walnego zebrania ogłaszana jest przynajmniej 30 dni przed jego terminem.
 2. Zwołujący Walne Zebranie podaje termin i miejsce zebrania oraz proponowany porządek zebrania.
 3. Podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zebrania, w drodze uchwały możliwa jest zmiana porządku obrad, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/3 uprawnionych do głosowania.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z głosem stanowiącym; w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.
 2. Do podjęcia uchwały o odwołaniu całego Zarządu Stowarzyszenia lub członka Zarządu w trakcie kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmiany
 2. przeniesienie siedziby stowarzyszenia na wniosek Zarządu
 3. wybór i odwołanie Prezesa i Członków Zarządu
 4. wybór członków Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach stowarzyszenia
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich
 11. zwolnienie członka z obowiązku opłacania składek
 12. zatwierdzenie opracowanej przez Zarząd Stowarzyszenia procedury przyznawania certyfikatu jakości dla firm stowarzyszonych.

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi trzy do piętnastu osób w tym: Prezes Stowarzyszenia, Zastępca Prezesa, Skarbnik.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję jego przejmuje na ten okres wyznaczony przez niego lub Zarząd Stowarzyszenia zastępca lub inny członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu.
 5. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. zwoływanie Walnego Zebrania
 2. realizacja programów i celów stowarzyszenia
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 4. uchwalanie głównych kierunków działań stowarzyszenia oraz okresowych planów pracy
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z własnej działalności
 6. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 7. podejmowanie uchwało nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego stowarzyszenia
 8. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 9. delegowanie przedstawicieli stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji, których członkiem jest stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne
 10. zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi
 11. zawieranie umów o pracę i cywilnoprawnych
 12. podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członka stowarzyszenia
 13. składanie Walnemu Zebraniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności
 14. przyznawanie certyfikatu jakości firmom zrzeszonym w stowarzyszeniu

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach stowarzyszenia.

§ 28

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie kontroli działalności wszystkich organów stowarzyszenia, z własnej inicjatywy
  2. kontrola rocznej działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia
  3. wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia
  4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym przez statut, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w podobnym przypadku
  5. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności, oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie lub posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli nie uczynił tego Zarząd w terminie siedmiu dni od dostarczenia żądania
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień od członków i władz stowarzyszenia, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
 2. Źródłami majątku są:
  1. składki członkowskie
  2. dochody i pożytki z majątku stowarzyszenia
  3. dotacje
  4. darowizny, zapisy, składki
  5. wpływy z działalności gospodarczej o ile stowarzyszenie takową podejmie.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na w banku na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd stowarzyszenia dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca roku poprzedzającego rok, którego wpłata dotyczy, na konto stowarzyszenia. Kandydaci na członków zobowiązani są wpłacić składkę za rok bieżący przed przyjęciem w poczet członków i dołączyć kopię dowodu wpłaty. W razie nie przyjęcia w poczet członków składki zostają zwrócone
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnia się w sposób łączny co najmniej dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub Zastępcę Prezesa.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

§ 31

 1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana odbywa się na Walnym Zebraniu w trybie określonym w § 22 ust. 1
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz sposobie przeprowadzania likwidacji i powołaniu likwidatora wymaga większości % głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały obrad określone w ust. 1 i 2 mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.