Zapraszamy na Walne Zebranie PSP, które odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w hotelu 500 w Strykowie.
Pierwszy termin zebrania godzina 14:30. Drugi termin 14:45.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór protokólanta
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, w tym sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 8. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok.
 9. Przedstawienie programu działania Stowarzyszenia na 2018 rok
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
 12. Zakończenie obrad.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie nie zalegający ze składkami.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia.

Henryk Wagner
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

PS. Na godzinę 10.30 zapraszamy wszystkich Rzeczoznawców PSP, na którym oprócz omówienia najnowszych Informacji Technicznych, będzie przeprowadzona weryfikacja Rzeczoznawców.

O godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Członków Wspierających i wszystkimi zainteresowanymi. Podejmiemy wówczas dyskusję na temat dalszych kierunków działania, a także o sposobach realizacji przyjętych na najbliższe miesiące zadań w odniesieniu do bardzo małej aktywności Członków Wspierających. Serdecznie zapraszamy wszystkich do dyskusji oraz proponowania swoich pomysłów i spostrzeżeń. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Waszej strony.

Po Walnym Zebraniu PSP zapraszamy wszystkich na lunch  i rozmowy kuluarowe.