Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się

18 listopada (piątek) 2016 r.
o godz. 1100 w I terminie,
o godz. 1115 w II terminie
w Hotelu „Natura Mazur” – Warchały ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania – powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przez Prezesa PSP
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
 3. Wybór protokólanta
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Omówienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia
 6. Dyskusja nad projektem regulaminu Sądu Koleżeńskiego
 7. Podjęcie uchwał:
 • o zmianach w statucie Stowarzyszenia
 • o powołaniu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 • o zatwierdzeniu Regulaminu Sądu Koleżeńskiego
 • o wyborze członków Sądu Koleżeńskiego

8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Licząc na niezawodny udział w Walnym Zebraniu łączę koleżeńskie pozdrowienia

Henryk Wagner
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Członkowie Wspierający PSP