Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy zorganizowało kolejne spotkanie branży. Właśnie w listopadzie mija rok od reaktywowania organizacji. Wśród 60 obecnych na spotkaniu osób znaleźli się przedstawiciele producentów, firm handlujących wykładzinami oraz firmy usługowe . Byli wśród nich zrzeszeni i sympatycy. Jedni przyjechali, aby spotkać się omówić najważniejsze działania i projekty inni, aby przyjrzeć się PSP i rozważyć swoje uczestnictwo.

Konferencja została podzielona na kilka części. Pierwszego dnia najważniejsze były prezentacje odbywające się w dwóch sesjach. Przed południem czas zarezerwowano dla podsumowania pracy PSP i przedstawieniu planów na nadchodzący rok. Jako pierwszy wystąpił Marcin Witkowski – Sekretarz Generalny PSP, który zestawił najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia mijającego roku. Były wśród nich działania podejmowane wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Podjęta współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Pozyskanie przychylności firm wspierających i rosnąca liczba Zrzeszonych. Podpisanie kolejnych listów intencyjnych z firmami branży wykładzinowej. Prezentacja obejmowała również listę spraw, które wymagają jeszcze pracy nad realizacją. Na zakończenie pojawiło się przypomnienie, że aktywna działalność PSP została podjęta przed dziesięcioma miesiącami.

Janusz Dziewanowski – Przewodniczący Komisji ds. Rzeczoznawców podsumował dotychczasowe działania i poinformował o statusie procesu powoływania rzeczoznawców. Po dwóch odbytych szkoleniach kandydaci odebrali materiały do prac egzaminacyjnych, które mają złożyć do końca listopada. Komisja egzaminacyjna zapozna się z nimi i przeprowadzi na początku stycznia egzamin dla kandydatów. Pierwsi rzeczoznawcy PSP powinni rozpocząć pracę na przełomie stycznia i lutego 2014 roku. Janusz Dziewanowski przypomniał, że to tylko jeden z obszarów aktywności dziedzinie techniki technologii. Rzeczoznawcy wejdą bowiem w skład zespołu opracowującego stanowisko branży w obszarach nie ujętych w normach i wytycznych obowiązujących na rynku. Będą oni również pracować nad udoskonaleniem istniejących przepisów.

Tomasz Urbański – Prezes PSP i Przewodniczący Zespołu ds. rekomendacji przedstawił założenia programu, którego celem jest wyłonienie firm spełniających kryteria bezpieczeństwa dla partnerów rynkowych i gwarantujące odpowiednią jakość wykonanej pracy. Przedsięwzięcie rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2014 roku od uruchomienia programu pilotażowego, który swym zasięgiem objąć ma grupę zainteresowanych firm z całej Polski. Drobiazgowa analiza działania programu doprowadzić ma do szczegółowego określenia kryteriów, które mają spełniać Firmy Rekomendowane przez PSP.

Kolejna prezentacja przygotowana została przez Tomasza Legierskiego – Przewodniczącego Zespołu ds. Cennika, a przedstawiona przez Marcin Witkowskiego. Zespół ten miał za zadanie zebranie średnich cen poszczególnych czynności w usługach związanych z instalacją wykładzin, ich porównanie, uporządkowanie i opublikowanie. Uznano, że przedsięwzięcie to pozwoli przede wszystkim na usystematyzowanie nazewnictwa i opisu czynności jakie pojawiają się w związku z wykonywaniem usług wykładzinowych. Lista taka stanie się narzędziem dla dochodzenia swoich praw w przypadku pojawienia się prac dodatkowych nie ujętych w umowie, pomocą w przypadku rozliczania reklamacji, a przede wszystkim pokaże jak wiele czynności składa się na wykonanie posadzki z wykładziny.

Wszystkie czynności zostały podzielone na etapy i usystematyzowane. Następnie, formularze zostały rozesłane do firm usługowych z całej Polski z prośbą o uzupełnienie. W efekcie powstały listy uwzględniające najwyższe i najniższe ceny za opisane czynności. Praca nad listą cen nie została zakończona. Obecnie w trakcie publikowania są ceny związane z pracami rozbiórkowymi, przygotowawczymi oraz z instalacją wykładzin z PVC i naturalnych. Nawet po uzupełnieniu opracowania o pozostałe działania praca zespołu trwać będzie nadal. Zakłada się bowiem co roczną aktualizację.
Następna prezentacja była analizą wyników ankiet przeprowadzonych prze PSP wśród przedstawicieli branży. Opracowaniem i przedstawieniem wniosków zajął się Tomasz Urbański. Dla wielu obecnych zaprezentowane dane były zaskakujące. Ponieważ na podobne pytania odpowiadały dwie grupy: przedstawiciele producentów oraz przedstawiciele firm usługowych i handlowych. Zdecydowana większość ankietowanych opowiada się za potrzebą funkcjonowania niezależnej organizacji zrzeszającej firmy z branży.

We wnioskach Pan Urbański zwrócił uwagę, że przedstawiciele producentów mają nieco większą świadomość potrzeby funkcjonowania PSP. Największe kłopoty mają oni z niską rentownością, brakiem regulacji technicznych oraz płatnościami. Przedstawiciele producentów, biorący udział w badaniu, oceniają usługi firm instalatorskich jako niskiej jakości. Natomiast z punktu widzenia firm usługowych i handlowych największe przeszkody to przeterminowane płatności, niska etyka zawodowa, brak regulacji technicznych i zaniżanie cen. W relacjach z dostawcami, firmy te wskazują na największe kłopoty w obszarze logistycznym (terminowość i dostępność produktów). Największym zaskoczeniem było jednak nie to, że tylko 2. na 63. ankietowanych wskazało niewystarczającą ilość zleceń jako przeszkodę w rozwoju firm.

Ostatnia w pierwszej sesji prezentacja dotyczyła planowanej obecności PSP na targach Budma 2014. Prowadzący – Marcin Witkowski podkreślił, że zakres jak i skala tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Parkieciarze Polscy”. Planowane jest przeprowadzenie konferencji na temat wzornictwa wykładzin, szkoleń technicznych, czy prezentacji oferty firm wspierających. W ramach stoiska odbywać się będą warsztaty, pokazy rzemiosła oraz zawody – Mistrzostwa Polski w Montażu Wykładzin. Korzystając z pakietów promocyjnych każdy Członek Wspierający będzie mógł zorganizować własne stoisko w strefie działania PSP na specjalnych warunkach.

Druga sesja JSBW rozpoczęła się prezentacją Katarzyny Gołaszewskiej – Menadżera ds. Kontaktu z Biznesem Centrum Transferu Technologii przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na mocy listu intencyjnego podpisanego pomiędzy ASP a PSP już w grudniu rozpocznie się kurs dla studentów Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz prezentujący potencjał wzorniczy i zalety wykładzin podłogowych. Kurs ma być przedsięwzięciem pilotażowym. W kolejnych edycjach propozycje przeprowadzenia podobnych wykładów i prezentacji przedstawione zostaną również dziekanom innych wydziałów projektowania wnętrz w całym kraju.

Ogromnie ciekawa była druga część sesji, zaplanowana jako panel dyskusyjny z udziałem ekspertów branży na temat: Jak rezerwacje projektów wpływają na lojalność stron? Moderatorem dyskusji był Tomasz Urbański, a uczestnikami Arkadiusz Apolinarski (Tarkett), Tomasz Legierski (Presto), Krzysztof Ostrowski (Robi), Arek Wojtkiewicz (Mapei). W spotkaniu, za pośrednictwem telekonferencji uczestniczył również Jakub Kuszewski (Forbo). Bardzo ciekawa dyskusja, również z udziałem słuchaczy doprowadziła do generalnej konkluzji, że system rezerwacji wymaga modyfikacji i ulepszeń, jednak dla wielu z wypowiadających się jest to użyteczne rozwiązanie. Zgodzono się również, że nawet najlepszy system nie zastąpi ważnego elementu jakim jest etyczne postępowanie zarówno po stronie producentów, jak i firm usługowych. Zaproponowano, żeby zamiast nazwy system rezerwacji, używano nazwy system rejestracji projektów.

Podsumowując obie sesje Marcin Witkowski z satysfakcją podkreślił, że dzięki okazjom do spotkań i rozmów nawet trudne tematy można oswoić. Budowanie otwartych relacji, dyskusje i wzajemne poznawanie się kluczowych dla branży osób są fundamentalne dla porządkowania rynku i budowania lojalności. Porządkowanie rynku natomiast i stwarzanie odpowiednich do tego warunków jest podstawowym celem działania Polskiego Stowarzyszenie Posadzkarzy.

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania odbyły się Mistrzostwa Polski w Kręgle Branży Wykładzinowej. Wśród 22 startujących najlepszym okazał się Grzegorz Popik, prezes firmy Uzin i to on został Mistrzem Polski w Kręgle Branży Wykładzin 2013. Gratulujemy

Drugi dzień poświęcony był na poszerzone zebranie zarządu PSP. Oprócz Członków Zarządu wzięli w nim udział przedstawiciele firm – Członków Wspierających organizację: Doellken, Mapei, Murexin, Tarkett i Uzin. Pierwszym punktem spotkania było przyjęcie uchwały o powołaniu Rady Konsultacyjnej przy PSP. Ciało to, złożone z przedstawicieli Członków Wspierających, pełni rolę opiniującą działania i plany stowarzyszenia oraz przedstawia własne wnioski Zarządowi PSP. Zgodzono się, że posiedzenia Rady, jeśli nie będzie nagłej potrzeby, odbywać się będą dwa razy w roku. Kolejnym punktem była dyskusja nad wykorzystaniem kanałów przekazywania informacji, którymi dysponują firmy zrzeszone w PSP, do promocji stowarzyszenia. Zgodzono się na dystrybucję ulotek informacyjnych przez siły handlowe zrzeszonych, oraz możliwość prezentacji PSP podczas szkoleń organizowanych przez firmy dla posadzkarzy.

Następnie Marcin Witkowski przedstawił koncepcję promocji fachowej wiedzy wśród posadzkarzy, osób zamierzających nauczyć się tego zawodu a także wszystkich włączonych w proces budowlany i związanych pośrednio lub bezpośrednio z wyborem, oceną i odbiorem posadzek.
Podczas zgłaszania wolnych wniosków Arek Wojtkiewicz (Mapei) zaproponował stworzenie systemu analizującego wielkość i strukturę rynku wykładzin w Polsce pod egidą PSP.

Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 listopada w Centrum hotelowo konferencyjnym Ossa. (MAW)

FOTORELACJA 

Członkowie Wspierający PSP