Zgodnie z paragrafem 22 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy zwołujemy Walne Zebranie PSP na dzień 23 maja 2014 r. w hotelu Solpark w Kleszczowie. Pierwszy termin zebrania godzina 13:30. Drugi termin 13:45.

Porządek Zebrania
1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad Sprawozdaniem Zarządu.
9. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2013 rok.
10. Przyjęcie rezygnacji Członków Władz
11. Dyskusja nad zmianami w Statucie
      a. Powołanie Komisji ds. Etyki i Arbitrażu
      b. Uchwalenie Regulaminu Komisji ds. Etyki i Arbitrażu
      c. Uchwalenie Regulaminu Wyboru Władz
12. Wybory uzupełniające do Zarządu
13. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
14. Wybory Członków Komisji ds. Etyki i Arbitrażu.
15. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
16. Zakończenie obrad.

Członkowie Wspierający PSP